رسول اکرم (ص)

کسی که چشمش را از گناه پر کند،

 خداوند در روز قیامت چشمش را از آتش پُرکند مگر آنکه توبه کند و از گناه برگردد. 


منبع: چند آیه و چهل حدیث پیرامون حجاب، نگاه و ازدواج - ص 69
رسول الله صلی الله علیه و آله

شما را از نگاه زیادی بر حذر می دارم، زیرا هوای نفس را در دل می کارد و باعث غفلت میشود.


منبع: عده الداعی، ص313


رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم

همه چشم ها در روز قیامت گریانند مگر سه چشم؛
چشمی که از ترس خدا بگرید
 
چشمی که از آن چه خداوند حرام کرده بسته شود
 
و چشمی که به خاطر خدا شب را بیدار بماند.
 

منبع: وسایل الشیعه، ج15، ص 226


امام علی (ع)

کسی که با زن نامحرمی دست بدهد روز قیامت در حالی می آید که او را با زنجیر بسته اند سپس 
امر می شود که او را به درون جهنم بیفکنند.

منبع: وسایل الشیعه، ج20، ص198