ما شاکر حقیم که داریم تو را

تو حیدری و چو ذوالفقاریم تو را

ای سید علی؛ رهبر من،آقاجان

هیهات که تنها بگذاریم تو را