چقدر از هدیه گرفتن خوشحال می شی؟

هدیه دادن و هدیه گرفتن دلا رو به هم نزدیک می کنه...

هدیه دادن مستحبه و ردش کراهت داره...

اما  هدیه اگه از طرف خدا باشه قبول کردنش واجب میشه...

مثل بچه ای که خدا به پدر و مادرش هدیه می ده؛ که چقدرم  رحمت با خودش میاره...

حفظ و قبول این هدیه واجب؛ و انداختنش گناه  و عقوبت داره...

...

...

...

حجاب هم هدیه الهی ست به زن مسلمان