هر صبح که از خواب بلند شدی و به طرف کار روزانه میروی،

چند ثانیه وقت بگذار...

وضو بگیر

19 بار بگو: "بسم الله الرَّحمن الرَّحیم"

چون این آیه 19 حرف دارد.

بعد کار روزانه ات را شروع کن. نتیجه و پاداش این کار چیست؟

تطهیر میشوی...

19 بار خواندن "بسم الله الرَّحمن الرَّحیم" آفات و بلیات جهنمی و شعله های جهنم بیرون از دنیا را از شما دور می کند.

آنگاه شما و محلی که هستید، بیمه می شوید...بیمه خدا

و بعد صلوات است که تعداد ندارد...

آیت الله جوادی آملی...