حسیــــــــــن جان . . .

به عاشقانه سرودن چه حاجت است مرا . . .

چرا که ناب ترین شعر عاشقانه تـــــــویی . . .


أللّهمَّ الرزُقنا کَربــــَــــــلا . . .