علت واقعی مخالفت غرب با حجاب این است که
 سیاست راهبردی وبنیانی غرب درباره زن یعنی
" عرضه شدن و هرزه شدن زن"
 را با چالش روبه رو می کند و مانع تحقق آن می شود
باید فصول مربوط به مسئله زن بصورت تخصصی و علمی
 و با تکیه بر منابع اسلامیو فکر ناب انقلابی بررسی
 و در نشست اندیشه های راهبردی مطرح شود
 تا نتایج آن مبنای برنامه ریزی و عمل قرار گیرد.
                               مقتدایم سید علی خامنه ای (روحی فداک)