خودداری از صرف کردن نعمتهای خدا در نافرمانی او

مغرور نشدن به حلم خداوند

اکرام و احترام کسی که ائمه هدی (ع) را یاد کند یا دوست می دارد

دو مرتبه حج رفتن

انگشتر عقیق سرخ به دست کردن


منبع: گنجهای معنوی

رضا جاهد