نتیجه اش زیباست وقتی این دو را پیوند می زنیم؛

 

اینکه فرمودند: زکات زیبایی پاکدامنی ست

 

و اینکه پرداخت زکات، دارائیت را افزون می کند.

 

حال؛ آنان که زیبایی بیشتر می خواهند، بسم الله