این دوران، ایام امام زمان (عج) است، هرروز سوره مبارکه یس قرائت کرده و به ایشان تقدیم کنید.

"آیت الله وحید خراسانی"

التماس دعا


سعی کنید حتما بعد از نماز صبح دعای عهد را بخوانید که آخر مفاتیح است. آن دعا توسل به ولیّ عصر (عج) است. امام زمان شماها را کمک می کند. هر روز هم ترک نکنید. روز یا شب یک قسمت قرآن را بخوانید. نصف جزء، یک جزء، هرچه بیشتر بهتر، آن را هم هدیه کنید به خود امام زمان. خواه ناخواه ممکن نیست دست شما را نگیرد. تقدیم به او کنی آیا ممکن است او چشم از تو بردارد؟


"لطفا در حد توان به دیگران ارسال کنید"