دارد زمان آمدنت دیر می شود ...


دارد جوان سینه زنت پیر می شود ...


تقصیر گریه های غریبانه شماست ...


دنیا غروب جمعه که دلگیر می شود...تعجیل در ظهور امام زمان صلوات