بر مرد لازم است که از حرمت و کرامت بانوی خویش دفاع کند و یک لحظه از ارزش و کرامت بانوی خویش غافل نشود.

و نیز حضرت علی(ع) می فرمایند: قدرُ الرجل علی قدر همته… و عفتهُ علی قدر غیرته. ارزش مرد به قدر همت او و پاکدامنی او به قدر غیرت اوست.

منبع:غیرت مردان = حجاب زنان | حجاب برتر