۱۴ گُل صلوات برای تعجیل در فرج امام زمان ارواحُنافِداه هدیه کنید.

Emamezaman@