#حجاب #عفاف #زن #مرد #نگاه #چشم #غیرت

غیرت یعنی زن من با نامحرم حرف نزند.

غیرت یعنی کسی نام کوچک زن مرا نداند.

غیرت یعنی کسی به زن من نگاه نکند.

غیرت یعنی کسی زن مرا به نام کوچک صدا نکند.

غیرت یعنی کسی عکس زن مرا حتی باحجاب نبیند.

غیرت یعنی کسی عکس زن مرا بی‌حجاب نبیند.

غیرت یعنی زن من در حضور نامحرم با روسری باشد.

غیرت یعنی زن من در حضور غریبه‌ها (افراد غیرفامیل و ناآشنا)با روسری باشد.

غیرت یعنی زن من با نامحرم دست ندهد.

غیرت یعنی زن من در حضور مردان فامیل لباس‌های خیلی کوتاه نپوشد.

غیرت یعنی زن من با مردان غریبه نرقصد.

غیرت یعنی زن من با مردان غریبه به مسافرت نرود.


محجبه واقعی؛حجابش را در شبکه های اجتماعی محکم میگیرد و

حجاب گفتارش را محکمتر...