حجت الإسلام پناهیان:

تا می توانید عکس"آقا"را در فضای مجازی منتشر کنید تا به دست همه ی عالم برسد،انسانهای پاک طینت گاهی با دیدن چهره اولیاءالله منقلب

می شوند.