کمپین  «هر خودرو، یک بنر مهدوی» shia muslim


از وسایل نقلیه خود همچون تابلویی متحرک در سطح شهر بهره برده و در گسترش فرهنگ مهدوی موثر باشید.


وبسایت جنبش مصاف