چند چیز که باعث آمرزش انسان می شود:

مصافحه کردن با مومن

جارو کردن مسجد

روشن کردن چراغ مسجد

تشییع جنازه

مریض شدن

عیادت مریض

روزه مستحبی گرفتن

سیر کردن گرسنه

فرستادن صلوات

احترام و اکرام مهمان مومن

زیاد سجده کردن

چند چیز که باعث آسانی جان دادن می شود:

دوست داشتن حضرت علی بن ابیطالب

صله رحم

دادن لباس به برادر دینی

دادن شیرینی به برادر مومن

روزه گرفتن

خواندن سوره یس