چند چیز رفع بلا می کند:

توبه و طلب آمرزش

دعا کردن

صدقه پنهان دادن

صله رحم

شاد کردن دل مومن

گفتن لاحَولَ وَ لاقُوَّهَ إلّابِاللّهِ العلیِّ العَظیم

خواندن سوره وَالصّافات در روز جمعه

خواندن دعای امام حسین (ع)

انگشتر عقیق در دست کردن

چند چیز باعث استجابت دعا می شود:

گفتن بِسمِ الله در اول دعا

مدح خداوند عالم

صلوات فرستادن

ناامید شدن از مردم

حضور قلب و امیدوار شدن به استجابت دعا

اصرار کردن در دعا

انگشتر عقیق در دست داشتن

انگشتر فیروزه در دست کردن

چهل مومن را قبل از دعا، دعا کردن

صد آیه از قرآن خواندن و پس از آن هفت مرتبه یاألله گفتن

ختم کردن دعا به گفتن ماشاءالله لاحَولَ وَ لاقُوَّهَ إلّابِاللّهِ


منبع:گنجهای معنوی

رضا جاهد