خواهران ما در حالى که چادر خود را محکم برگرفته ‏اند و خود را هم چون فاطمه و زینب حفظ می ‏کنند... هدف‏دار در جامعه حاضرشده ‏اند.

(رییس جمهور شهید محمد على رجایى) 

مادرم... من با حجاب و عزت نفس و فداکارى شما رشد پیدا کردم.

(شهید غلامرضا عسگرى) 

از خواهران گرامى خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند، زیرا که‏حجاب خون‏بهاى شهیدان است.

(شهید على روحى نجفى)   

خواهرم: از بى حجابى است اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل باش.

(شهید حمید رضا نظام)