پرسیدند: از چه نوع آرایشی استفاده می کنی؟

گفت: اینها را به کار میبرم.

برای لبانم؛ راستگویی.

برای صدایم؛ ذکر الله.

برای چشمانم؛ چشم پوشی از محرمات.

برای دستانم؛ کمک و یاری به مستمندان.

برای پاهایم؛ ایستادن برای نماز.

برای قامتم؛ سجده بردن برای الله.

برای قلبم؛ حب الله.

برای عقلم؛ دانایی.

برای خودم؛ ایمان به الله