از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شد که چه عملی دارای ثواب بیشتری

است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : خواندن نماز در اول وقت آن.