"سالروز آزادسازی خرمشهر مبارک"


http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/photogallery/2700_16262_2.jpghttp://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/photogallery/2700_16262_3.jpg


http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/photogallery/2700_16262_6.jpg