چطور دلت می آید بانو؟

 چطور؟؟؟

که دل مهدی فاطمه را خون کنی؟؟؟

نمیدانی خدا هم دلش نمی خواهد محبوبش را این چنین ببیند؟

تو محبوب خدایی بانو...

وقتی که بی حجابی،اما . . .

مجبوب شیطان...

...

برادرم!!!