حجت الإسلام پناهیان:

تا می توانید عکس"آقا"را در فضای مجازی منتشر کنید...

تا به دست همه ی عالم برسد،انسانهای پاک طینت گاهی با دیدن چهره اولیاءالله منقلب می شوند.



تـا ابـد مـردتـرین باش و علـمدار بمان

بـا تـواَم!!!

ای یـل نـام آور بـاقی مانده ...!!!