امام صادق علیه السَّلام:

هر زنی که شوهرش از او آزرده باشد، نمازش مقبول نباشد تا شوهر را راضی کند.

امام صادق علیه السَّلام:

جهاد زن به نیکو شوهرداری است.

امام موسی کاظم علیه السَّلام:

از برکت زن این است که کم خرج و آسان زا باشد.

پیامبر اکرم صلَّی اللهُ علیه وَ آله:

هر زنی که هفت روز به شوهرش خدمت کند، خداوند هفت در جهنم را بر او می بندد و هشت در بهشت را بر روی او می گشاید تا از هر دری که خواهد وارد شود.


پیامبر اکرم صلَّی اللهُ علیه وَ آله:

زنی که به شوهرش جرعه ای آب دهد، عبادت یکسال برای او می نویسند و برای او شهری در بهشت بنا شود و شصت گناه او آمرزیده شود.

پیامبر اکرم صلَّی اللهُ علیه وَ آله:

سه زن هستند که حق تعالی عذاب قبر ایشان را بردارد و حشرشان با فاطمه زهرا سلامُ الله علیها خواهد بود:

اول: صبر کننده بر غیرت شوهر

دوم: صبرکننده بر اخلاق بد مرد

سوم: زنی که بر شوهرش بخشنده و مهربان باشد.


التماس دعا...