سپری می شود این ظلم، عدو می بازد

می رسد آنکه خداوند بر او می نازد،

آید آن روز که بینند همه عالمیان،

در بقیع حضرت مهدی حرمی می سازد...