آیت الله جوادی آملی می فرمایند:

" حرمت زن 

نه اختصاص به خود زن دارد

نه مال شوهر 

و نه ویژه برادران 

و فرزندانش می باشد

همه ی اینها اگر رضایت بدهند

قرآن راضی نخواهد بود 

چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق الله مطرح است 

حجاب زن حقی است الهی ٬ 

عصمت زن "حق الله" است ٬ 

زن به عنوان امین حق الله از نظر قرآن مطرح است. .

.

زن باید این مسئله را درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم.

.

حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم .

.

حجاب زن مال خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت دهند .

.

حجاب زن حقی الهی است.