اینها نتایج تربیت با ماهواره است:


"ترویج خشونت


سست شدن بنیاد خانواده


زیاد شدن آمار دختران فراری


اختلافات خانوادگی و شکستن حریم‌های خانواده


بد حجابی و زنان خیابانی


تبلیغ تنوع‌طلبی و هوس‌بازی


تبلیغات ضد دینی و ضد اسلامی


نهادینه کردن بی‌غیرتی


اعتیاد به ماهواره


بلوغ زود‌رس"


یکی دیگر از خطراتی که سریال‌های ماهواره‌ای دارند این است که در بسیاری از این فیلم‌ها افراد با انزوا طلبی و حتی مقابله با افراد خانواده و حتی خیانت به خانواده می‌توانند به موفقیت برسند.


متأسفانه اعتیاد به ماهواره مثل اعتیاد به مواد مخدر به یکی از بیماری‌ها و بحران‌های عصر ما تبدیل شده است و ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی را تهدید می‌کند.


کمی به خود بیاییم و خانواده و اطرافیانمان را از این گندآب فساد نجات دهیم.