گاهی چادرم خاکی میشود...
چادر مشکی ام ازدر و دیوار شهرخاکی میشود...
از نگاه هایِ طعنه آمیز خاکی میشود...
از حرفهایِ سیاه خاکی میشود...
و گاهی چادرم را خودم خاکی میکنم...
چادرم را میشویم تا غبار شهر را از رویش پاک کنم...
تا سنگینیِ نگاه ها را پاک کنم...
با همه یِ این حرفها،چادرِ خاکی ام را با تمام وجودم دوست دارم،و آن رابا افتخار،برسر میکنم...
بیادِ چـــــــــادرِ خاکیِ مادرم زهرا (س) در بینِ کوچه هایِ غریبِ مدینه...
یا فاطمه(س)...

           شکرخدا که سایه ی تو بر سرِ من است،
                                                                چادر فقط حجاب نیست ،یادگار توست...

منبع:وبلاگ چادر خاکی